Cum se asigura starea de sanatate a animalerlor?

User Rating:  / 1
PoorBest 

Prioritatea serviciilor sanitare veterinare de stat şi private, o constituie implementarea legislaţiei U.E, transpusă în legislaţia naţională, prin promovarea politicilor naţionale in domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătaţii animalelor, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului, siguranţa lanțului alimentar şi nu în ultimul rând protejarea sănătății publice.
În acest context se regăsesc responsabilităţi şi obligaţii din partea serviciilor sanitare veterinare, prin medicii veterinari care activează în sectorul de stat şi prin medicii veterinar cu liberă practică, care efectuează și asigură o gamă largă de servicii de specialitate, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor şi în domeniul procesării, depozitării şi comercializării produselor de origine animală și nonanimală, prin:

În domeniul asigurării bazei tehnico – materiale şi umane :

 Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, comform O.U.G. nr. 42 / 2014 şi Legea 160 / 1998, cu modificările şi complectările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.
 Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi modele din domeniul managementului strategic şi de gestiune a resurselor umane, prin recrutare, selecţie, promovare, motivare, formare şi evaluare.
 Perfecţionarea şi dotarea personalului din D.S.V.S.A. judeţeană sau din unitățiile sanitare veterinare din teritoriu, cu logistica necesară, instruirea acestora pentru a asigura o mai bună rezolvarea a atribuţiilor specifice, sau alte sarcini în care sunt implicaţi.
 Optimizarea activităţii serviciilor de specialitate pentru emiterea documentelor de autorizare, înregistrare sau alte documente solicitate de persoane fizice sau juridice, cu încadrare în termenul legal de soluţionare, având ca efect reducerea termenului de eliberare a documentelor.
 Îmbunătăţirea sistemului de inspecţii şi control în domeniul creşterii animalelor şi a siguranţei lanţului alimentar, prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţiilor şi a serviciilor acestora..
 Implementarea unei abordări eficiente în privinţa comunicării directe, sau în mass-media locală şi centrală, prin punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor de interes general, a actelor normative componente a legislaţiei specifice, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară.
 Comunicare şi colaborare cu Instituţia Prefectului, cu Consiliul Judeţean cu alte autorităţi locale implicate, cu asociaţiile profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale a judeţului de referință.
 Colaborare între A.N.S.V. S.A. şi Colegiul Național al Medicilor Veterinari, în vederea informării și consultării pentru o mai bună derulare a tuturor activităţilor ce ţin de managementul sanitar veterinar, respectiv a profesiei de medic veterinar;
 Perfecţionarea permanentă a personalului sanitar-veterinar, prin participare la pregătiri profesionale de profil, organizate ca instruiri la nivel central şi local, sau la congrese, conferinţe, simpozioane, etc.

Acţiuni în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor

 Efectuarea operaţiunilor de monitorizare, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, asistență clinică, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare, prin analize şi examene de laborator, comform programelor şi a graficelor stabilite.
 Aplicarea criteriile de calificare a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalitele spongiforme la bovine şi scrapia la ovine, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator,
 Implementarea programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, cofinanţate cu fonduri U.E.: Bluetongue la bovine şi ovine, Encefalopatii spongiforme transmisibile, Pesta porcină clasică, Influenţa aviară, Salmoneloza la găinile ouătoare şi la puii de carne, Rabia la vulpi.
 Monitorizarea focarelor de boală declarate, (Anemia Infecțioasă a Ecvină, Pesta Porcină Africană) eliminarea operativă a animalelor bolnave, executarea dezinfecţiilor şi a altor acţiuni specifice în vederea stingerii focarelor respective.
 Supravegherea stării de sănătate a animalelor sălbatice cu prioritate a mistreţiilor care habitează în fonduri de vânătoare înregistrate la nivel de judeţ.
 Implementarea normelor sanitare veterinare privind biosecuritatea, protecţia şi bunăstarea animalelor din exploataţiile comerciale și exploatații nonprofesionale prin evaluări şi controale programate.
 Monitorizarea implementării legislaţiei privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, precum şi efectuarea corecţiilor ce se impun, pentru o mai bună gestionare a bazei de date;
 Controlul sever şi permanent al circulaţiei animalelor, pe teritoriul local, judeţean, naţional şi în activitatea de import, cu respectarea prevederilor legale (aviz sanitar veterinar, documente de mişcare şi de atestarea stării de sănătate)
 Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentelor, cu prioritate a antibioticelor și a produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora.
 Monitorizarea privind respectarea legislaţiei de către factorii responsabili, cu referire la ecarisarea teritoriului, prin gestionarea şi dirijarea cadavrelor de la animalele moarte, a subproduselor necomestibile la unitatea de neutralizare,
 Întocmirea documentelor și despăgubirea proprietarilor de animale şi păsări în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale şi păsări, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, care implică tăierea sau uciderea acestora, cu respectarea H.G. 1214 / 2009, cu modificările ulterioare.

Acţiuni în domeniul igienei şi siguranţei lanţului alimentar

 Realizarea unei baze de date cât mai complete prin identificarea şi autorizarea / înregistrarea, a tuturor obiectivelor funcţionale din judeţ care au activitate de producere, procesare, de transport, de depozitare şi comercializare produse alimentare de origine animală şi vegetală.
 Asigurarea asistenţei de specialitate în funcţie de cerinţele legislative, la nivel judeţean, la unităţiile de specialitate din teritoriu şi în unităţiile de procesare şi desfacere cu produse alimentare, sprijinirea producătorilor individuali în promovarea produselor tradiţionale.
 Supravegherea prin analize de laborator a calităţii şi salubrităţii, materiilor prime, produse culinare, produse finite, din probe afluite pentru examene fizico-chimice, microbiologice, pentru determinarea aditivilor, contaminanţi şi pesticide, monitorizarea alimentelor care conţin organisme modificate genetic şi teste de sanitaţie pentru supravegherea stării de igienă a unităţilor.
 Efectuarea de controale şi inspecţii oficiale, corelate cu gradul de risc a unităţiilor, stabilit în urma evaluării şi luarea de măsuri corective, urmărindu-se:
 respectarea condiţiile generale de funcţionare şi de igienă a unităţilor de profil;
 respectarea normelor de sănătate animală care reglementează producţia primară destinată procesării;
 respectarea normelor privind recepţia, procesarea, depozitarea, expunerea şi desfacerea materiilor prime şi a produselor finite;
 existenţa documentelor care atestă originea (trasabilitatea), cantitatea, calitatea produselor şi efectuarea acţiuniilo D.D.D;
 etichetarea produselor, cu informarea corectă privind producătorul, denumirea corectă, componentele acestora, modul de păstrare şi data expirării;

 Exigenţă pentru respectarea legislaţiei privind sacrificrea animalelor şi a comerţului cu produse alimentare în locuri neautorizate
 Notificarea către D.S.V.S.A. din judeţul de provenienţă al probelor indiferent de natura acestora, la care sunt constatate substituiri, falsificări, depăşiri ale limitelor specificate sau prezenţa unor compuşi interzişi, etichetare necorespunzătoare, pentru efectuarea investigaţiilor şi aplicarea de măsuri asupra lotului în cauză.
 Retragerea produselor de la consumul public, atunci când au fost notificate situaţii periculoase pentru sănătatea publică și impunerea de măsuri pentru denaturarea lor prin dirijare către o unitate de neutralizare a deşeurilor.
Creşterea responsabilităţii medicilor veterinari, pentru implementarea strategiilor şi programelor stabilite anual, impune o disciplină profesională operativă şi eficientă, o colaborare permanentă între personalul de conducere şi personalul din teritoriu, cu autorităţiile judeţene şi locale implicate, cu organizaţiile profesionale, în interesul dezvoltării economice şi nu în ultimul rând a bunăstării populaţiei.

Vizitatori Counter

002737074
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
491
5806
491
2695695
120711
230501
2737074

IP-ul tau: 54.198.246.164
Server Time: 2019-07-21 01:37:24