Criteriile de eligibilitate pentru subvenţii s-ar putea modifica

User Rating:  / 0
PoorBest 

baniagriculturaCondițiile de eligibilitate pentru încasarea subvențiilor din agricultură ar putea fi schimbate, potrivit unui proiect de act normativ publicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) care modifică Ordinul 619/2015 privind criteriile de eligibilitate pentru toate schemele de plată din agricultură.

Principalele modificări care sunt în acest ordin ţin de sprijinul cuplat din sectorul vegetal, plata pe înverzire, agricultura ecologică și plățile compensatorii acordate fermierilor pentru pachetele din măsurile de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2020.

SPRIJIN CUPLAT VEGETAL

1.La articolul 41, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(4) Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate în cadrul măsurii la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.”

2.La articolul 41, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de plată. Nerespectarea prevederilor alin (5) precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii pentru care nu se respectă această prevedere.

SPRIJIN CUPLAT HAMEI

3.La articolul 49, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unităţi de procesare a hameiului pentru producţia de bere, înregistrate în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Fac excepție fermierii care au și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru producția ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;
d) în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta face dovada procesării producţiei minime prevăzute la lit. c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.”

SPRIJIN CUPLAT CARTOFUL DE SĂMÂNȚĂ

4. La articolul 59, alin.(1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
“d) în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator înregistrat pentru siguranţa alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producţiei minime, prin documente contabile interne, până la data prevăzută la lit. c).”

PLATA PE ÎNVERZIRE

5. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 7 şi reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier.”

6. La articolul 86, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic (ZIE) se calculează astfel:

a) În ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează până la o lățime maximă de 10 metri.
b) În ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.”

7. La articolul 86, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Zonele-tampon sunt suprafeţele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ şi benzile-tampon sau fâşiile de protecţie aflate de-a lungul cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiţii agricole şi de mediu GAEC 1 şi prin cerinţele legale în materie de gestionare SMR 1 şi SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Zonele tampon situate în vecinătatea apelor de suprafaţă sau a captărilor de apă potabilă, trebuie să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor şi a fertilizanţilor. În cazul zonelor tampon de-a lungul cursurilor de apă, vegetaţia riverană este inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. În cazul zonelor tampon și a marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 şi SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să existe nicio producție agricolă. În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite păşunatul sau tăierea ierbii, cu condiţia să poată fi în continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 7.”

8. La articolul 86, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul cuprins:
”(31) Elementele de peisaj și zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă tampon sau margine de câmp sau un astfel de element de peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al unei exploataţii.”

9. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86(1) cu următorul cuprins:
„Art 86(1). În sensul prezentului capitol, în cazul în care aceeași suprafață este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă și mediu, menționate la articolul 17 alineatul (1) din ordonanță, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu.

MĂSURI DE AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ. AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ. PLĂȚI COMPENSATORII

10. La articolul 105(1) alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Anul aprobării derogării de la durata perioadei de conversie reprezintă primul an de angajament în cadrul submăsurii 11.2, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului inițial, prin menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv.

(3) Plata acordată în anul obţinerii derogării de la durata perioadei de conversie pentru angajamentul adaptat va fi cea aferentă pachetului corespondent din submăsura 11.2„

11. După articolul 105(2) se introduce un nou articol, articolul 105(3) cu următorul cuprins:
(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului M11 / pachetul 5 din M 214 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) și a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.

(2) Beneficiarul nu va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, nici pentru pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde noii categorii de folosință, pe perioada rămasă (până la finalizarea perioadei de conversie pentru submasura 11.1, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani aferentă submăsurii 11.2 / variantei de pachet 5 din M 214).

(3) Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință astfel:

a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1,
b) după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru sM 11.2 / pachetul 5 din M 214.

(4) Dacă fermierul dorește să deschidă un alt angajament pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință înaintea finalizării angajamentului inițial, angajamentul inițial se închide anticipat și se recuperează sumele plătite anterior. Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului M11 / pachetul 5 din M 214, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele, va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe aflate sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care a semnat angajamentul curent.„

12. Anexa nr. 7, Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ANEXA O GĂSIȚI AICI, PE PAGINA MADR!

Potrivit MADR, punctele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ale art. I se aplică începând cu anul de cerere 2018.

PROGNOZA METEO

Vizitatori Counter

000769251
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
1460
3716
21205
714767
84128
147615
769251

IP-ul tau: 54.198.243.51
Server Time: 2018-07-19 06:44:52