Modalitatea de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție - Lege 195/2018

User Rating:  / 0
PoorBest 

moalitati accesare schemaAgroazi.ro continuă publicarea Legii 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Astăzi, puteți descoperi care sunt modalitățile de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

CAPITOLUL III
Modalitatea de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

Articolul 9

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție la direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se înființează/află fermele, respectiv capacitățile de reproducție, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:

a) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
c) copie de pe actul constitutiv;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
f) plan cadastral;
g) schiță validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare porc gras;
h) pentru exploatațiile cu activitate de reproducție, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizația sanitar-veterinară;
i) pentru exploatațiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.

Articolul 10

Procedura privind modul de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul 11

(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 9 și le verifică administrativ, prin intermediul aplicației informatice, împreună cu documentele anexate.

(2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta lege se asigură de către funcționari din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, atribuțiile fiind stabilite în fișa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituții.

Articolul 12

(1) Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, pentru obținerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente, după caz:

a) studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
b) extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
c) certificat de urbanism.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de finanțare, le verifică prin intermediul aplicației informatice împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, și efectuează controale la fața locului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora.

(3) După verificare, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției și acordarea unui avans pe fiecare loc de cazare, ale cărui valoare și mod de acordare se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanțare.

Articolul 13

Pentru acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (3), beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:

a) autorizația de construcție, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b) care trebuie să facă dovada proprietății pentru exploatația aflată în conservare;
b) studiul geotehnic;
c) aviz sanitar-veterinar;
d) aviz de mediu;
e) aviz emis de direcția de sănătate publică județeană;
f) declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
g) devizul de lucrări estimate.

Articolul 14

(1) După acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (3), beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 7. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiției se realizează pe baza documentelor de plată și a facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiției, cu încadrarea în valoarea costului prevăzut la art. 3 lit. i), respectiv j). Procedura privind modul de derulare a plăților și deconturilor, prin utilizarea aplicației informatice, se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


(2) Schemei de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 3 zile de la încasarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (3), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează "Investiție beneficiară a «Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție», conform cererii numărul . . . . . . . . . ., de la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București".

(4) La finalizarea investiției se face recepția acesteia, în condițiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat să solicite prezența reprezentantului direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2).

(5) După obținerea autorizațiilor de funcționare se face recepția de închidere a Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2), care întocmește un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl atașează la documentația fiecărui beneficiar.

Articolul 15

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 12, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata avansului prevăzut la art. 12 alin. (3) și a celor necesare decontării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (1), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 8 alin. (1) și (2), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.

Articolul 16

(1) Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.

(2) Beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție trebuie să desfășoare activitate de reproducție în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției realizate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție sau a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligației de menținere a activității de reproducție până la sfârșitul perioadei de 10 ani, cu condiția depunerii documentelor aferente acestei acțiuni la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și a obținerii acordului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) În cazul cooperativelor agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale, în perioada de 10 ani de la finalizarea investiției, membrii cooperativei agricole au drept de preempțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.

(4) Beneficiarul este exonerat de sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcționare a investiției, în cazurile de forță majoră reglementate de legislația în vigoare.

Articolul 17

(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării și plății ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.

(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către solicitanții ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăți.

(3) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, se actualizează corespunzător și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției, www.madr.ro, informații accesibile publicului.

(5) După recepția de închidere a Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, prevăzută la art. 14 alin. (4), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București efectuează anual verificare la fața locului la beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, și întocmesc procese-verbale de constatare a respectării prevederilor art. 16, pe care le transmit la direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

Poți citi din Legea 195/2018 Durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat

 

Vizitatori Counter

003298196
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
3894
6962
53025
3198371
134147
203461
3298196

IP-ul tau: 18.208.159.25
Server Time: 2019-10-19 15:47:07