Dispozițiile generale din Legea 195/2018 - Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

User Rating:  / 0
PoorBest 

porci mica ferma prahovaAgroAzi.ro vă prezinta Dispozițiile generale din Legea 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, act normativ care reglementează Schema de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Articolul 1

Se aprobă schema multianuală de susținere a activității de reproducție în sectorul creșterii suinelor, pentru fermierii care desfășoară activități de reproducție sau creștere ori îngrășare a suinelor, prin investiții pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducție noi sau în ferme de reproducție aflate în activitate care își măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducție, pentru investiții în locuri de cazare pentru reproducție în ferme aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi, denumite în continuare locuri de cazare pentru reproducție în ferme aflate în conservare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative, denumită în continuare Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

Articolul 2

(1) Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv implementarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de reproducție sau de creștere ori de îngrășare a suinelor.

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor din partea a II-a cap. 1 secțiunea 1.1.1.1 "Ajutoare pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară" din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.

(3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană, conform dispozițiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) schemă de ajutoare - conform prevederilor cap. 2 pct. 2.4 "Definiții" din Orientările UE, cu respectarea prevederilor prezentei legi;

b) animale de reproducție de rasă pură din specia suine - orice animal din specia porcine ai cărui părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care el însuși este fie înscris, fie înregistrat ori îndeplinește cerințele pentru a fi înscris în registrul genealogic;

c) animale de reproducție hibride din specia suine - orice animal din specia porcine care îndeplinește următoarele criterii:

(i) este produs printr-o încrucișare deliberată între porci de rasă pură, din rase sau linii diferite, între animale care sunt ele însele rezultatul unei încrucișări dintre diferite rase ori linii sau între animale din rase pure și animale aparținând uneia ori alteia dintre categoriile de mai sus;

(ii) este înscris într-un registru zootehnic, definit la lit. k);

d) animale de reproducție - animale de reproducție din rasă pură sau hibride;

e) loc de cazare reproducție - suma spațiilor și dotărilor tehnologice necesare unui ciclu complet de producție pentru creșterea și exploatarea unui animal de reproducție rasă pură și/sau hibrid și ai produșilor acestuia până la greutatea de 30 kg;

f) loc de cazare porc gras - spațiu de cazare necesar creșterii și îngrășării unui porc gras;

g) întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția ori a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

h) Registrul ajutoarelor de stat - aplicarea dispozițiilor părții I cap. 3 secțiunea 3.7 pct. 128 din Orientările UE privind publicarea beneficiarilor de ajutor de stat;

i) costul unui loc nou de cazare pentru reproducție - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 realizate pentru un loc nou de cazare dezvoltat în ferme de reproducție, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală și se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

j) costul unui loc de cazare pentru reproducție în ferme aflate în conservare - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1), cu excepția lit. a), realizate pentru un loc de cazare dezvoltat în ferme de reproducție, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală și se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

k) registrul zootehnic - orice arhivă sau suport de date care este condus de o exploatație de ameliorare, în care sunt înregistrați porci de reproducție hibrizi, cu indicarea detaliilor privind ascendenții lor.

Citeste mâine și despre cine sunt cine sunt beneficiarii Legii 195/2018, care sunt criteriile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului.

Vizitatori Counter

003297957
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
3655
6962
52786
3198371
133908
203461
3297957

IP-ul tau: 18.208.159.25
Server Time: 2019-10-19 14:48:23