Hotararea 755 din 21 iulie 2010 (Hotararea 755/2010) privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate

User Rating:  / 0
PoorBest 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum si ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. - (1) Producatorii agricoli, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, crescatori de vaci de lapte, denumiti in continuare beneficiari, inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe si cu exploatatii localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in anexa nr. 4 A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, beneficiaza de un ajutor specific pe exploatatie pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. (2) In sensul prevederilor prezentei hotarari, vaca de lapte se defineste ca fiind femela din categoria bovine care a fatat cel putin o data pana la termenul-limita de depunere a cererilor. (3) Termenul-limita de depunere a cererilor este data de 31 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific. (4) Beneficiarii a caror forma de organizare se modifica, pana in data de 25 octombrie 2010, fac dovada actualizarii datelor in sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si in Registrul National al Exploatatiilor al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si anexeaza la cererea depusa documentele justificative corespunzatoare. (5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, pot depune cererea, cu obligatia sa se autorizeze si sa depuna copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului pana la data de 25 octombrie 2010. Art. 2. - (1) Beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre doua si 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul-limita de depunere a cererilor. (2) Beneficiarii cu un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte pe exploatatie beneficiaza de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte. Art. 3. - Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe; b) efectivul de vaci de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific este inscris in Registrul National al Exploatatiilor - RNE la termenul-limita de depunere a cererilor; c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. Art. 4. - (1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza anual, in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 22.447.205 euro. (2) Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, fara a depasi 100 euro/cap de vaca de lapte. Art. 5. - Ajutorul specific pe exploatatie, asa cum este definit la art. 1, reprezinta un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola, care se acorda temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Art. 6. - Platile pentru ajutorul specific anual, prevazut la art. 1 alin. (1), se efectueaza incepand cu data de 1 decembrie a fiecarui an, pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator. Art. 7. - Modelul cererii se elaboreaza de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si cuprinde date de identificare pentru beneficiar si exploatatie, lista animalelor, coordonate bancare, angajamente si declaratii. Art. 8. - (1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura pune la dispozitia beneficiarilor, prin centrele locale/judetene, formularele de cereri care se completeaza, se depun, se inregistreaza, se verifica, se aproba si se centralizeaza la centrele judetene, conform procedurilor interne. (2) Pentru a beneficia de ajutorul specific prevazut la art. 1 alin. (1), solicitantii trebuie sa depuna cererea aferenta fiecarei exploatatii la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia, insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz; b) copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; c) copie document coordonate bancare. Art. 9. - (1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza un control la fata locului la 5% din totalul beneficiarilor care au depus cerere pentru ajutor specific. (2) Controlul la fata locului se efectueaza pana la data de 25 octombrie a fiecarui an, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. (3) Pentru fiecare control efectuat la fata locului se intocmeste un raport de control, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. (4) In cazul in care, intre data depunerii cererii si data de 25 octombrie a aceluiasi an au intervenit modificari ale informatiilor declarate in cerere, in termen de 7 zile lucratoare de la data aparitiei acestora, beneficiarul va notifica in scris aceste modificari centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, anexand documentele justificative. Art. 10. - (1) Reducerile si excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se calculeaza in conformitate cu prevederile art. 69 coroborate cu cele ale art. 65 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica situatiilor prevazute la art. 67 si 73 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, iar pentru cazurile de forta majora se aplica prevederile art. 75 din acelasi regulament. Art. 11. - Pentru recuperarea sumelor necuvenite se aplica prevederile art. 80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009. Art. 12. - In aplicarea prezentei hotarari, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza proceduri detaliate de verificare si control al cererilor si al conditiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare la sediile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si pe site-ul oficial al institutiei. 

Data adaugarii: 16.12.2010Sursa Guvernul Romaniaei

 

Vizitatori Counter

003049581
azi
ieri
aceasta Saptamana
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
toate zile
829
6053
6882
2998156
88993
145668
3049581

IP-ul tau: 3.229.122.166
Server Time: 2019-09-16 03:18:34